1. Chức năng

Là đơn vị tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ

2.1. Công tác Khảo thí Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Trường. Tham gia hội đồng thi kết thúc học phần, tuyển sinh, tốt nghiệp. Phối hợp với các đơn vị tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi các bậc, các hệ đào tạo của Trường. Tổ chức in sao đề thi, chấm thi, quản lý bài thi kết thúc học phần, tuyển sinh cao đẳng liên thông, tốt nghiệp các bậc, các hệ của Trường.

2.2. Công tác

Đảm bảo chất lượng giáo dục Theo dõi, cập nhật các tiêu chuẩn chất lượng, kiểm định trong lĩnh vực giáo dục và tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục; đề ra các giải pháp cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài. Tổ chức công tác tự đánh giá, đánh giá ngoài, kiểm định chất lượng đào tạo của Trường; chuẩn bị các điều kiện để đăng ký kiểm định các chương trình đào tạo ở cấp quốc gia và quốc tế. Thu thập, lưu trữ và định kỳ hàng năm cập nhật thông tin và minh chứng của Trường, của các đơn vị theo tiêu chuẩn đánh giá hiện hành. Định kỳ tổ chức thu thập ý kiến HSSV, viên chức và đơn vị sử dụng lao động, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ của Trường. Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng các phương pháp và công nghệ mới trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Liên kết với các trường Cao đẳng, Đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng giáo dục; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên và các đơn vị liên quan của Trường. Tiến hành thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện các Quy chế đào tạo và các lĩnh vực khác liên quan tới công tác đảm bảo chất lượng của Trường.