Nhân Sự

1 ThS. Trần Minh Nhựt
ThS. Trần Minh Nhựt

Giám đốc:

Email: minhnhutcongthuong@gmail.com

1. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ Hiệu trưởng giao;

2. Lãnh đạo và quản lý các nhiệm vụ công tác của Trung tâm;

3. Tổ chức soạn thảo văn bản quản lý liên quan công tác của Trung tâm.

 

2 ThS. Nguyễn Thúy Hạnh
ThS. Nguyễn Thúy Hạnh

Chuyên viên

Email: hanhnt06@gmail.com

1. Quản lý và thực hiện công tác khảo thí;

2. Quản lý và thực hiện công tác Bảo đảm chất lượng;

3. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

4. Hỗ trợ công tác thanh tra;

3 Nguyễn Đình Ta
Nguyễn Đình Ta

Nhân viên

Email: nguyendinhta69@gmail.com

1. Quản lý và thực hiệncông tác Thanh tra, giám sát học tập và giảng dạy;

2. Tham gia công tác Thanh tra thi KTHP;

3. Hỗ trợ công tác in sao đề thi;

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

4 Lê Thị Màu
Lê Thị Màu

Chuyên viên:

Email:ltmau2011@gmail.com

1. Phụ trách quản lý các Ngân hàng câu hỏi thi và công tác khảo thí;

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Hỗ trợ công tác đảm bảo chất lượng;

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

5 ThS. Nguyễn Hùng Duy
ThS. Nguyễn Hùng Duy

Chuyên viên:

Email: hungduyiait@gmail.com

1. Thanh tra, giám sát học tập và giảng dạy;

2. Tham gia công tác in sao đề thi;

3. Quản lý website của Trung tâm;

4. Phụ trách công tác dự giờ;

5. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

6 Nguyễn Thị Hồng Nguyên
Nguyễn Thị Hồng Nguyên

Chuyên viên

Email: hongnguyenkt287@gmail.com

1. Phụ trách công tác quản lý Hồ sơ sổ sách Giảng viên;

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo;

3. Quản lý và thực hiện công tác khảo thí;

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

7 Phạm Thị Hiền
Phạm Thị Hiền

Chuyên viên

Email: hien.pt1905@gmail.com

1. Phụ trách công tác văn thư lưu trữ của Trung tâm

2. Tham gia công tác thanh tra đào tạo.

3. Hỗ trợ công tác bảo đảm chất lượng

4. Tham gia các công tác khác của Trung tâm.

8 Hồ Phước Lộc
Hồ Phước Lộc

Chuyên Viên

Email: phuocloc@hitu.edu.vn

  1. Quản lý và lưu trữ công văn đến, công văn đi;
  2. Đánh giá xếp loại nhà giáo;
  3. Viết các báo cáo liên quan công tác ĐBCL;
  4. Tổ chức các buổi tập huấn, hội thảo.